Ausstellungen 2005

30. April 2005 - 11. Dezember 2005

Ausstellungen 2005
Jahresthema: „Spuren legen“
30. April– 19.Juni
Fria Elfen Bilder und Installationen
Richard Jurtitsch Malerei
25.Juni–21.Aug.
Ona B. Cut Out Icons
Julian Taupe Malerei
27.Aug.- 30.Okt.
Robert Hammerstiel Malerei+Grafik
Helga Cmelka Bildgewebe
8. - 11. Dez. „full house“